Algemene voorwaarden Studio Warmerdam

Algemene betaling- en leveringsvoorwaarden Studio Warmerdam

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Waar in deze voorwaarden sprake is van de volgende begrippen wordt daaronder verstaan:

Diensten: diensten, welke worden verricht door Studio Warmerdam B.V. , onder meer betreffende ontwerp, productie, en uitvoering in de zin van het ontwerpen van verlichtingsplannen, het afstellen van deze op locatie en het programmeren van de verschillende lichtstanden .

Overeenkomst: Overeenkomst tussen Studio Warmerdam B.V. en Wederpartij waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Wederpartij de natuurlijke- of rechtspersoon die met Studio Warmerdam B.V. een overeenkomst sluit of wenst te sluiten, of aan wie Studio Warmerdam B.V. een aanbieding doet.

1.2 Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle met Studio Warmerdam B.V. gesloten overeenkomsten en daarmee verband houdende onderhandelingen, offertes, orderbevestigingen en leveranties, betreffende de levering van Diensten.

1.3 Afwijking van deze voorwaarden kan slechts plaatsvinden door een schriftelijke verklaring van en/of aanvaarding door Studio Warmerdam B.V., hetgeen dan, tenzij anders vermeld, uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst geldt.

1.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet geldig is, om welke reden dan ook, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht, terwijl die bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een wel toepasselijke bepaling die wat betreft haar werking overeenkomt met voornoemde bepaling

Artikel 2 – Offertes / totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle door Studio Warmerdam B.V. gedane offertes zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen na dagtekening daarvan tenzij in de offerte anders is vermeld.

2.2 Indien door Studio Warmerdam B.V. een offerte is uitgebracht, komt een overeenkomst tussen de Studio Warmerdam B.V. en haar Wederpartij eerst tot stand na ontvangst door Studio Warmerdam B.V. van een door de Wederpartij voor akkoord getekend exemplaar van die offerte.

2.3 Studio Warmerdam B.V. behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel deze eerst te accepteren naar verstrekking door de Wederpartij van afdoende zekerheden voor de nakoming door de Wederpartij van zijn verplichtingen.

2.4 Wijzigingen en/of aanvullingen op een Overeenkomst, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen naar aanleiding van de Overeenkomst gedaan door Studio Warmerdam B.V., zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door of vanwege Studio Warmerdam B.V. zijn bevestigd.

Artikel 3 – Prijzen

3.1 Alle prijzen van Studio Warmerdam B.V. zijn exclusief BTW, invoerrechten, belastingen, heffingen, kosten van verpakkingen, in- en uitladen, vervoer, extra materialen, reiskosten en/of verzekeringen, tenzij anders vermeld of tussen partijen nader overeengekomen.

Artikel 4 – Betalingscondities

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden. De factuur wordt verstuurd bij aanvang van de levering van de Dienst, tenzij een afwijkende betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen.

4.2 Indien de Wederpartij niet binnen de in lid 1 vermelde termijn aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, dan heeft Studio Warmerdam B.V. zonder dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, en onverminderd haar verdere rechten, recht op betaling door de Wederpartij van:  a. vertragingsrente van 1,5% per maand, een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend, verschuldigd over het nog openstaande bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele betaling; en b. buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het door de Wederpartij verschuldigde bedrag.

4.3 Door de Wederpartij gedane betalingen strekken tot voldoening van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht de mededeling van de Wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 Een dagprijs is het bedrag dat voor één dag werk in rekening wordt gebracht.

5.2 Wanneer een dagprijs is overeengekomen wordt deze in rekening gebracht per gewerkte kalenderdag indien

  1. deze dag voldoende pauzes kent (tenminste 2 uur per dag voor koffie, thee, lunch, diner)
  2. de werktijd op deze dag niet langer duurt dan 8 uur op de locatie of 12 uur van standplaats tot standplaats.

5.3 Er wordt anderhalve dagprijs berekent wanneer de pauzes korter zijn dan aangegeven in art. 5.2 a of de werktijd tot twee uur langer is dan aangegeven in art. 5.2 b.

5.4 Een prijs per uur is het bedrag dat per uur op locatie of vanuit de studio wordt besteed aan een project.

Artikel 6 – Annuleringsbeding

6.1 De overeenkomst kan door de wederpartij worden geannuleerd in welk geval annuleringskosten verschuldigd zijn ten bedrage van een percentage van de overeengekomen prijs afhankelijk van de periode voorafgaand aan de overeengekomen aanvangsdatum waarop annulering plaats vindt volgens de navolgende staffel

Van 12 tot 8 weken: 15%

Van 8 tot 2 weken: 50%

Korter dan 2 weken: 100%

6.2 Indien de opdracht waarop de overeenkomst betrekking heeft geen doorgang vindt of in gewijzigde vorm en/of op andere datum en tijd plaatsvindt is de wederpartij de overeengekomen prijs volledig verschuldigd.

Artikel 7 – Onderaannemers

7.1 Studio Warmerdam B.V. is gerechtigd om bij de uitvoering van de Diensten gebruik te maken van onderaannemers.

7.2 Studio Warmerdam B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onderaannemers ontstaan door opzet, grove schuld of roekeloosheid.

Artikel 8 – Naamsvermelding en credits

8.1 De Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat, wanneer er sprake is van opname in programmaboekjes, gidsen, almanakken, colofon, websites of jaarboeken van of over het project, evenement of voorstelling waarvoor door Studio Warmerdam een Dienst is geleverd, de naam “Studio Warmerdam ” of de naam van de persoon die de dienst voor Studio Warmerdam B.V. heeft geleverd, correct wordt vermeld.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Ingeval Studio Warmerdam B.V. door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen of de Diensten geheel of gedeeltelijk te verrichten, is Studio Warmerdam B.V. gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Studio Warmerdam B.V. gehouden is aan de Wederpartij enige schade te vergoeden.

9.2 Onder gevallen van overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Studio Warmerdam B.V. tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen zoals brand, werkstaking of uitsluiting, oproer, oorlog, beperkende overheidsmaatregelen, in gebreke blijven van toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waaronder redelijkerwijs niet (meer) van Studio Warmerdam B.V. kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de Wederpartij (verder) nakomt.

9.3 Indien de overmachtsituatie langer dan 7 dagen voortduurt heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst door middel van schriftelijk opzegging te beëindigen met inachtneming van een termijn van 2 dagen.

9.4 Het opschorten dan wel beëindigen van de Overeenkomst ontslaat de Wederpartij niet van haar verplichting de reeds geleverde prestaties te betalen.

Artikel 10 – Reclames

10.1 Klachten van de Wederpartij ten aanzien van door Studio Warmerdam B.V. geleverde diensten worden alleen door Studio Warmerdam B.V. in behandeling genomen, indien zij terstond na constatering van de tekortkoming door de Wederpartij schriftelijk bij Studio Warmerdam B.V. zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klacht.

10.2 Indien en voorzover de reclame gegrond wordt bevonden, zal Studio Warmerdam B.V., met uitsluiting van iedere verdere aansprakelijkheid, slechts gehouden zijn tot het opnieuw leveren van de desbetreffende diensten.

Artikel 11 – Limitering aansprakelijkheid

11.1 Met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde, is de aansprakelijkheid van Studio Warmerdam B.V. uitdrukkelijk beperkt tot het in artikel 10 ten aanzien van reclames bepaalde, zodat Studio Warmerdam B.V. in verband met het door haar geleverde nimmer aansprakelijk is voor geleden bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de Wederpartij of welke andere schade dan ook, behoudens voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Studio Warmerdam B.V..

11.2 Iedere aansprakelijkheid van Studio Warmerdam B.V., van welke aard dan ook, vervalt:

  1. bij onjuiste toepassing, montage of bediening van de door Studio Warmerdam B.V. aan de Wederpartij ter beschikking gestelde zaken, waaronder ook vallen: lichtplannen, digitaal opgeslagen lichtstanden of focuslijsten;
  2. indien de Wederpartij door of vanwege Studio Warmerdam B.V. gegeven voorschriften niet (juist) opvolgt.

11.3 Studio Warmerdam B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schades groter dan de waarde van het honorarium van de opdracht.

Artikel 12 – Einde Overeenkomst

12.1 Studio Warmerdam B.V. is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen indien:

  1. het faillissement van de Wederpartij wordt aangevraagd, de Wederpartij surséance van betaling aanvraagt of aan schuldeisers een akkoord aanbiedt;
  2. beslag op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van de Wederpartij wordt gelegd;
  3. de Wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  4. de Wederpartij (een deel van) haar bedrijf overdraagt, haar doelstelling wijzigt of de zeggenschap in haar bedrijf verandert;
  5. de Wederpartij de bedrijfsvoering staakt;
  6. de Wederpartij enige verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of de voorwaarden niet of niet op behoorlijke wijze nakomt.

Artikel 13 – Overdraagbaarheid

13.1 De rechten en verplichtingen van de Wederpartij ten opzichte van Studio Warmerdam B.V. zijn slechts overdraagbaar met voorafgaande toestemming van Studio Warmerdam B.V.. De Wederpartij staat ervoor in dat deze voorwaarden van toepassing zijn op alle rechtsverhoudingen tussen de Studio Warmerdam B.V. en eventuele rechtsopvolgers van de Wederpartij.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en Forumkeuze

14.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Studio Warmerdam B.V. en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of de Voorwaarden zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 15 – Geldigheid ontwerp

15.1 Een lichtontwerp wordt gemaakt voor een vantevoren duidelijk afgebakende tijdsduur. Voor reprises wordt een nieuwe overeenkomst aangegaan.

Artikel 16 – Verzekeringen

16.1 De opdrachtgever, zowel als Studio Warmerdam B.V.  zorgen ervoor in het bezit te zijn van een adequate Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering.

16.2 De in artikel 16.1 genoemde verzekering dient indien van toepassing ook geldig te zijn buiten Nederland.